Biblioteka przyjazna uczniowi V edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Biblioteka przyjazna uczniowi V edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 5 października 2015 r. do 5 kwietnia 2016 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI i dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce czytelnictwa. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI

 1. Przeprowadzenie przez Bibliotekarzy szkolnych sondażu wśród wybranych grup wiekowych wskazujących na liczbę przeczytanych pozycji pozalekturowych wśród uczniów pn. „Czy czytanie jest trendy?”. Forma sondażu może być dowolnie rozszerzana przez szkołę lub modyfikowana stosownie do wieku uczniów. Ocena na podstawie wyników sondażu przesłanych przez szkoły do jury konkursu.
 2. Przeprowadzenie pogadanek w wybranych klasach na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz poznawczego ucznia. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.
 3. Samokształcenie ucznia – umiejętność korzystania z katalogów kartkowych i elektronicznych, księgozbioru podręcznego oraz ofert innych bibliotek. Zorganizowanie w wybranych klasach cyklicznych zajęć korzystania ze zbiorów. Ocena na podstawie pisemnej informacji wynikającej z obserwacji Bibliotekarza wybranej grupy uczniów.
 4. Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: „Mój/moja ulubiony/a Pan/Pani z biblioteki”. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 5. Przeprowadzenie szkolnego konkursu/ olimpiady/ rozgrywek międzyklasowych ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.
 6. Działalność kulturalna i promocja biblioteki w środowisku szkolnym i gminnym. Ocena na podstawie informacji opisujących formę podejmowanych promocji przesłanej do jury przez Bibliotekarzy.
 7. Zorganizowanie przez Bibliotekarzy szkolnych dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”. Szkoła może zaprosić rodziców i dziadków do wspólnego czytania wybranych pozycji z dostosowaniem do wieku uczniów. Ocena na podstawie przesłanych do jury konkursu wybranych, np. zdjęć ze spotkania.
 8. Przygotowanie przez Bibliotekarza szkolnego opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce. Ocena na podstawie pisemnych opinii przesłanych do jury konkursu.
 9. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego dla uczniów z podziałem na wiek, gdzie wygranego wyłaniają uczniowie głosowaniem poprzez podniesienie ręki. Tematyka może dotyczyć wierszy poświęconych Patronowi Szkoły lub wierszy ulubionego poety. Ocena na podstawie zdjęć, treści wiersza oraz zestawienia głosów.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Biblioteka przyjazna uczniowi, który w okresie od 21.09.2015 r. do 21.12.2015 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 30 września 2015 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie bibliotekarze, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Jury zachęca szkoły do dokumentowania wykonanych w ramach konkursu prac w materiałach fotograficznych, opracowaniach uczniowskich tekstowych, w tym zarejestrowanych elektronicznie, nagraniach filmowych na DVD lub CD etc.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 5 kwietnia 2016 r.
 • Adres jury konkursu Biblioteka przyjazna uczniowi: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@przyjazna-biblioteka.pl
 • Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 30 września 2015 r.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz